Rhaglen Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg 2016 yn Cael ei Chyhoeddi

Mae manylion rhaglen 2016 wedi’u cyhoeddi ar gyfer Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg a gynhelir rhwng 10 ac 20 Mai 2016. Wedi’i sefydlu gan y cyfansoddwr John Metcalf (MBE), mae’r Ŵyl yn dal i fod yn unigryw yn y DU, fel yr unig ddathliad o’i fath sydd wedi’i neilltuo i berfformio gwaith cyfansoddwyr cerddoriaeth glasurol sy’n byw heddiw.

Dros ddeng niwrnod, bydd cerddoriaeth gan 22 o gyfansoddwyr byw o bob cwr o’r byd yn cael ei pherfformio gan leinyp neilltuol o artistiaid o’r DU a thramor. Bydd rhaglen 2016 yn cynnwys proffiliau penodol o waith tri chyfansoddwr pwysig sy’n dathlu penblwyddi arbennig eleni:

  • Bydd y cyfansoddwr Americanaidd Steve Reich, a ddisgrifir fel un o lond dwrn yn unig o gyfansoddwyr a all honni eu bod wedi newid llwybr hanes cerddorol, yn dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed;
  • Yn adnabyddus am ei weithiau grymus a hiraethlon, bydd y Latfiad Pēteris Vasks yn 70 oed eleni. Mae ei gynnyrch hynod fynegus wedi’i wreiddio yn ddwfn yn nhraddodiad gwerin Latfia;
  • Mae Cyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl, John Metcalf, hefyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed. Cafwyd canmoliaeth fawr gan y beirniaid i’w opera ddiweddaraf Under Milk Wood (2014) ac roedd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr gan y Gymdeithas Ffilharmonig Frenhinol a Gwobr Opera Ryngwladol.

Ar nos Wener 20 Mai, bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio Concerto newydd i’r Fiola gan Pēteris Vasks a gyfansoddwyd yn arbennig i Maxim Rysanov.  Bydd dau ddarn gan un o raddedigion Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Mark David Boden, yn cael eu perfformio am y tro cyntaf:  Ghyll, darn i’r gerddorfa a ysbrydolwyd gan deithiau cerdded Mark yn Ardal y Llynnoedd (Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, ddydd Iau 12 Mai) a phedwarawd llinynnol, Forgotten Time a fydd yn cael ei berfformio oddi ar iPads gan Quatuor Tana o Wlad Belg.

Ymhlith ymwelwyr rhyngwladol eraill mae cantorion byd-enwog Côr Radio Latfia sy’n agor yr Ŵyl yn Eglwys Sant Awstin, Penarth, nos Fawrth 10 Mai. Bydd Ensemble MidtVest o Ddenmarc yn dathlu pen-blwydd y Cyfarwyddwr Artistig John Metcalf yn 70 mewn cyngerdd a fydd yn cynnwys amryw o’i weithiau siambr yn Eglwys yr Holl Saint nos Fercher 18 Mai. Ac o Ganada, bydd y feiolinydd Parmela Attariwala a’r chwaraewr tabla Shawn Matiwetsky yn dod â’u cyfuniad unigryw o draddodiadau cerddorol Gorllewinol ac Indiaidd i Dŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, nos Iau 19 Mai.

Mae’r Ŵyl eleni’n cynnwys nifer o chwaraewyr a fydd yn adnabyddus iawn i gynulleidfaoedd yn ne Cymru. Bydd y soddgrythores Alice Neary a Robert Court (organ) yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a chantorion o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC ar gyfer Symffoni John Metcalf i’r Soddgrwth nos Wener 20 Mai. Bydd Alice hefyd yn ymddangos ochr yn ochr â’r chwaraewr fiola Matthew Jones mewn cyngerdd o Gerddoriaeth a Distawrwydd yn Eglwys Illtud Sant, Llanilltud Fawr (nos Fercher 11 Mai) sy’n cynnwys trosolwg o dechnegau myfyrio ac ymwybyddiaeth ofalgar fel y maent yn effeithio ar y broses o wrando ar gerddoriaeth. Bydd Robert yn ei gynefin go iawn pan fydd yn perfformio gweithiau i’r organ gan Pēteris Vasks mewn cyngerdd amser cinio yn Eglwys Sant Awstin, Penarth, ddydd Mercher 18 Mai. Bydd y feiolinydd poblogaidd Madeleine Mitchell yn dychwelyd i’r Ŵyl fel unawdydd ar gyfer Concerto Guto Puw i’r Feiolin gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (Dydd Iau 12 Mai).

Mae’r Ŵyl yn cyflwyno cyngherddau mewn canolfannau ar draws Bro Morgannwg a Chaerdydd, pob un wedi’i dewis oherwydd ei lleoliad a’i naws. Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal yn Eglwys yr Holl Saint, Eglwys Sant Awstin a Phafiliwn y Pier ym Mhenarth, Eglwys Priordy Ewenni, Eglwys Illtud Sant (Llanilltud Fawr) a Neuadd Hoddinott y BBC ym Mae Caerdydd. Dwy ganolfan newydd eleni yw Oriel BayArt (Bae Caerdydd) a’r Ystafell Las yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Canolfan briodol yw’r olaf i’r cyngerdd gan Parmela Attariwala sy’n ymgorffori i’w pherfformiadau symudiadau sydd wedi’u datblygu’n unswydd gan goreograffydd Bharata Natyam arbenigol sy’n gadael iddi ddawnsio a chwarae ar yr un pryd.

Yn ategol i’r prif gyngherddau, bwriedir cynnal digwyddiadau trafod gan gynnwys sgyrsiau cyn ac ar ôl y cyngherddau gyda pherfformwyr a chyfansoddwyr a fydd yn cynnig dealltwriaeth a chyd-destun pellach i’r gweithiau sy’n cael eu perfformio.