Polisi Preifatrwydd

Mae Gŵyl Bro Morgannwg yn Parchu eich Preifatrwydd

Swyddfa’r Ŵyl:

Beech House, Cotswold Avenue, Lisvane, Cardiff CF14 0TA

Rhif y Cwmni: 1862934   Rhif Elusen: 519044

Rydym yn cydymffurfio â Deddf  Gwarchodaeth Data 1998 a chyfathrebir drwy ddulliau electroneg gan ddilyn Rheoleiddiadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electroneg (PECR)

Casglwn ddata personol  y byddwch chi yn dewis ei wirfoddoli  fel rhan o archebu tocynnau, o  brynu rhywbeth,  o lenwi  ffurflenni  aelodaeth neu rodd,  o arwyddo e-lythyron ac arolygon ymwelwyr. Gall gwybodaeth bersonol a gasglwn  gynnwys eich enw llawn a’ch teitl, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn

Byddwn , hefyd, yn casglu a chadw gwybodaeth  ynglŷn  ag unrhyw gyswllt  sydd gennych â ni fel ymwelydd,  cyfrannwr neu gefnogwr i Ŵyl Bro Morgannwg ac fe all gynnwys manylion o:

 

 • bryniant tocynnau a phresenoldeb mewn digwyddiad
 • dewisiadau cysylltu
 • gwybodaeth ynglŷn â rhoddion, gan gynnwys manylion talu ble’n berthnasol
 • statws Rhodd Gymorth
 • manylion ynglŷn â gohebiaeth a ddanfonwyd atoch chi, neu a dderbyniwyd gennych chi
 • statws rhoddwr
 • unrhyw wybodaeth arall a roddir gennych chi mewn ymateb i gais gan Ŵyl Bro Morgannwg

Pan ofynnwn i chi roi gwybodaeth bersonol i ni, fe rown wybod i chi pam yr ydym yn gofyn i  chi a sut y byddwn yn defnyddio’ch data, drwy eich cyfeirio at yr hysbysiad hwn.  Gan ddibynnu ar eich perthynas â Gŵyl Bro Morgannwg a’r dewisiadau rydych chi wedi eu dynodi, fe allai unrhyw ddata a gedwir gennym  gael ei ddefnyddio i ddanfon atoch wybodaeth hyrwyddo, marchnata neu godi arian drwy’r post neu drwy ddulliau electronig.

Gall y mathau o gyfathrebu gynnwys:

 • Rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â chynhyrchion eraill, gwasanaethau neu ddigwyddiadau sy’n perthyn i Ŵyl Bro Morgannwg megis arddangosfeydd, digwyddiadau neu gynigion manwerthu
 • Newyddion a diweddariadau ynglŷn â  Gŵyl Bro Morgannwg ac e-lythyron marchnata  a chefnogwyr
 • Gwybodaeth ynglŷn â’n gweithgareddau codi arian, gan gynnwys , yn achlysurol, ceisiadau wedi’u targedu i ystyried rhoi cefnogaeth ariannol i Ŵyl Bro Morgannwg, neu i ofyn i chi ystyried ein cefnogi mewn ffyrdd eraill

Cysylltiadau perthnasol eraill wedi’u seilio ar eich perthynas chi â Gŵyl Bro Morgannwg

 • Cysylltir drwy ffôn ond i gyfathrebu’n uniongyrchol ynglŷn â:
 • Newidiadau mewn amgylchiadau sy’n berthnasol i ddigwyddiadau penodol a phryniadau
 • Materion sy’n berthnasol i brosesu archebion, rhoddion neu daliadau

Deallwn bod eich gwybodaeth bersonol yn bwysig i chi.  Gwnawn bob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a  rannwch gyda ni wedi’i chofnodi’n gywir, wedi’i chadw’n ddiogel ac yn cael ei defnyddio yn unol â’ch dymuniadau chi.

Fe amddiffynnwn eich gwybodaeth bersonol a glynwn at ddeddfwriaeth gyfredol  deddf amddiffyn data  o ran amddiffyn preifatrwydd.  Nid ydym yn rhannu, gwerthu neu gyfnewid ein data rhestr postio gyda phartion eraill.

ddefnyddiwn eich gwybodaeth yn bennaf i amddiffyn eich pryniadau a’ch presenoldeb mewn digwyddiadau a hefyd i’ch hysbysu ynglŷn â digwyddiadau Gŵyl Bro Morgannwg.  Os hoffech, ar unrhyw adeg, beidio â derbyn negeseuon gennym ni , yna cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad uchod neu drwy e-bost: office.vogfestival@gmail.com