Cameron Biles-Liddell

Bob blwyddyn, byddwn yn cynnal Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds i chwe chyfansoddwr newydd. Mae’r cynllun yn cynnig wythnos o ddysgu dwys a chyfle i gael gwaith wedi’i berfformio gan gerddorion blaenllaw.

Roedd eleni ychydig yn wahanol, ond roedd y cyfranogwyr yn dal i fedru cael eu darnau wedi’u recordio gan y ddeuawd biano ac offerynnau taro, Siwan Rhys a George Barton gartref. I’n helpu i ddod i’w nabod ychydig yn well ac i sôn mwy wrthon ni am eu cyfansoddiadau buon ni’n cyfweld â’r cyfranogwyr eleni. Y nesaf yw Cameron Biles-Liddell a’i ddarn Bustin’ The Groove:

1. Pryd dechreuoch chi gyfansoddi a beth wnaeth i chi ddilyn y trywydd hwnnw?

Mi ddechreuais i gyfansoddi tua dechrau fy arddegau pryd, yn aml, y byddwn i’n creu darnau’n fyrfyfyr wrth y piano a’u hysgrifennu (er mai byrfyfyrio’n bendant oedd orau gen i’r adeg honno!). Dim ond ar ôl astudio cyfansoddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd Iau Gogledd Lloegr a chlywed cyfansoddiad gen i’n cael ei berfformio’n fyw y dechreuais i feddwl mai ‘cyfansoddwr’ oeddwn i.


2. Beth yw’ch profiad cerddorol mwyaf cofiadwy?

Yn bendant, perfformio yng Nghystadleuaeth y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Hwn oedd y tro cyntaf i mi berfformio ar deledu byw ac roedd y profiad yn hollol swrealaidd.

 

3. Sut rydych yn gwybod pryd mae cyfansoddiad wedi’i orffen?

A yw darn byth yn orffenedig go iawn?! I mi, mae cyfansoddiad yn orffenedig pan fydda i wedi dweud yn gerddorol beth ro’n i am ei ddweud ar y cychwyn. Wedyn, daw’r mireinio. Y golygu a’r mireinio sy’n gwneud y darn, yr ailysgrifennu, golygu’r nodiant a phrawfddarllen yw beth sy’n cyfoethogi’r syniad gwreiddiol.

 

4. P’un ai’ch cynulleidfa neu’ch chwaraewyr sydd bennaf yn eich meddwl wrth gyfansoddi?

Mae wir yn gymysgedd o’r ddau. Wrth reswm, rhaid i chi ystyried gallu ensembles (yn ffodus mae cydweithio â pherfformwyr fel George Barton a Siwan Rhys yn golygu y galla i eu gwthio nhw i’w heithaf!). Fodd bynnag, yn bersonol, dw i’n hoffi difyrru ac ymgysylltu â’r gynulleidfa – wedi’r cwbwl, os nad oes cynulleidfa i glywed y gerddoriaeth beth yw pwynt ei hysgrifennu?!

 

5. Wrth gyfansoddi, oes gynnoch chi syniad o stori neu gysyniad rydych am ei fynegi neu ai rhywbeth haniaethol yw e?

Mae wir yn dibynnu ar y darn – mae rhai darnau’n cymryd ffurf haniaethol lle dw i eisiau mynegi cysyniad cerddorol, tra bydd rhai o’m darnau mwy diweddar eleni o dan ddylanwad y tirweddau ac amgylcheddau naturiol sydd o’n cwmpas.

 

6. Pa gyfansoddwyr sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar eich cerddoriaeth?

Tipyn o gymysgfa yw fy nylanwadau! Dw i wir yn mwynhau gwaith Oliver Knussen a Julian Anderson, yn enwedig eu darnau cerddorfaol. Fodd bynnag, dylanwadau mawr arna i hefyd yw cerddoriaeth boblogaidd fel jazz ac artistiaid fel Radiohead. Wedi dweud hynny, mae cyfansoddwyr Ffrainc yr 20fed ganrif fel Ravel, Debussy a Messiaen wir wedi cael effaith bellgyrhaeddol ar fy iaith a’r ffyrdd y bydda i’n ymagweddu at offeryniaeth. Dw i’n ddyledus iawn am lawer o’r ffordd dw i’n meddwl yn gyfansoddol i’w hysgol feddwl hwythau.

 

7. Allwch chi ddweud wrthon ni am y darn y buoch chi’n gweithio arno gyda George Barton a Siwan Rhys ar gyfer Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds?

Arbrawf oedd Bustin’ the Groove a gyfunodd syniadau o’r idiom jazz â’m dull cyfoes innau o gyfansoddi. At ei gilydd, mae’n gweithio fel astudiaeth gyfansoddol o ran rhythm a gyriant cerddorol lle’r oeddwn i am sefydlu syniad grŵf ac yn raddol ei dorri ar wahân.  Mae’r trawsnewidiadau rhythmig yma rhwng yr offerynnwr taro a’r piano yn rhoi rhyw deimlad meddw gwyrgam iddo sy’n eitha cŵl yn fy marn i!

Bustin’ The Groove

ValeOfGlamorganFestival · Cameron Biles-Liddell – Bustin’ The Groove

8. Beth rydych chi’n edrych ymlaen ato am ailymuno â’r Cynllun y flwyddyn nesaf?

Gweithio gyda cherddorion byw yn y cnawd unwaith eto! Ar ôl yr amser rhyfedd hwn, lle bu’n rhaid i gerddoriaeth a pherfformiadau fynd yn ddigidol drwy ffrydio, dw i wir yn colli cyffro a bwrlwm perfformio’n fyw. Agwedd syml arall yw gweld a chwrdd â phobl newydd. Cyn Covid roedden ni wir yn cymryd ein rhyngweithio cymdeithasol yn ganiataol, felly byddwn i wrth fy modd dod oddi ar alwadau fideo i weld pobl yn y cnawd unwaith eto.