Daniel-Wyn Jones

 

Bob blwyddyn, byddwn yn cynnal Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds i chwe chyfansoddwr newydd. Mae’r cynllun yn cynnig wythnos o ddysgu dwys a chyfle i gael gwaith wedi’i berfformio gan gerddorion blaenllaw.

Roedd eleni ychydig yn wahanol, ond roedd y cyfranogwyr yn dal i fedru cael eu darnau wedi’u recordio gan y ddeuawd biano ac offerynnau taro, Siwan Rhys a George Barton gartref. I’n helpu i ddod i’w nabod ychydig yn well ac i sôn mwy wrthon ni am eu cyfansoddiadau buon ni’n cyfweld â’r cyfranogwyr eleni. Y nesaf yw Daniel-Wyn Jones a’i ddarn Ghosts:

1. Pryd dechreuoch chi gyfansoddi a beth wnaeth i chi ddilyn y trywydd hwnnw?

Dechreuais i gyfansoddi cerddoriaeth pan o’n i’n 11 neu 12 oed ar gyfer y bandiau ro’n i’n chwarae ynddynt. Wrth brifio ro’n i wrth fy modd yn chwarae mewn bandiau o bob math. Chwaraeais i gitâr bas mewn band metel, gitâr mewn band pop, drymiau mewn band dawns ac ychydig o bethau eraill mewn prosiectau eraill. Fwy neu lai’n chwarae cerddoriaeth gyda phwy bynnag oedd o gwmpas mewn unrhyw arddull. Yn yr ysgol, gwnes i TGAU mewn cerddoriaeth ond allwn i ddim darllen sgorau traddodiadol y Gorllewin felly rhoddais i bopeth i mewn fel petai drwy chwarae i’r cyfrifiadur gyda’r allweddellau. Am wn i, ysgrifennais fy narn cyntaf â sgôr yn y Brifysgol a pharheais i gyfansoddi gan fy mod i’n cael y fath bleser wrth glywed fy syniadau ac egni wedi’u mynegi mewn sain.

 

2. Beth yw’ch profiad cerddorol mwyaf cofiadwy?

Mae ’na ormod i’w rhestru yma. Dw i’n trysori peth wmbreth o atgofion cerddorol gan gynnwys fy sesiwn jamio gyntaf, fy gig cyntaf, mosh pit cyntaf, ref cyntaf, sesiwn werin gyntaf, fy nghyngerdd clasurol cyntaf (bu Pedwarawd Carducci yn chwarae tra oeddwn i’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd) ac mae gen i atgofion melys iawn o wrando ar restr hir o fandiau a gweithiau anhygoel yn fyw.

 

3. Sut rydych yn gwybod pryd mae cyfansoddiad wedi’i orffen?

Yn reddfol. Bydda i’n gwrando ar waith nes ei fod e’n ‘teimlo’ yn iawn. At ei gilydd, mae hyn yn canolbwyntio ar strwythur a chyflymder. Pan fydd y darn yn orffenedig mi alla i wrando drwyddo heb gosi.

 

4. P’un ai’ch cynulleidfa neu’ch chwaraewyr sydd bennaf yn eich meddwl wrth gyfansoddi?

Mae’n hanfodol cyfansoddi mewn ffordd sy’n briodol i’ch chwaraewyr. Yn ddelfrydol, galla i ysgrifennu ar y cyd â’r chwaraewyr i gael gwaith cryfach. Dw i ddim yn siŵr mai i’r gynulleidfa y bydda i’n ysgrifennu. Dw i’n ysgrifennu i gefnogi a chynrychioli’r gwaith ei hun orau.

 

5. Wrth gyfansoddi, oes gynnoch chi syniad o stori neu gysyniad rydych am ei fynegi neu ai rhywbeth haniaethol yw e?

Fel arfer, bydd gen i syniad yr hoffwn ei fynegi. Fodd bynnag, gall y syniad fod yn un cerddorol heb ryw ystyr ehangach. Er enghraifft, sut gallwn i gyfansoddi darn sydd ond yn defnyddio un dechneg? Ar adegau eraill, bydda i’n seilio darn ar deimlad neu syniad mewnol penodol.

 

6. Pa gyfansoddwyr sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar eich cerddoriaeth?

Pan ofynnir i mi gofio cyfansoddwyr sydd wedi dylanwadu arna i neu sy’n ffefrynnau gen i, dw i’n methu. Fodd bynnag, hoffwn i gymryd yr amser i ddweud nad cyfansoddwyr yn unig yw’r dylanwad mwyaf arna i. Dw i wrth fy modd â chelfyddyd. Cymaint ag y medra i, bydda i’n llarpio gweithiau o amrywiaeth o gyfryngau. Mae cerddoriaeth (poblogaidd a chlasurol), llenyddiaeth arbrofol, dawns fodern, y celfyddydau gweledol, theatr a chelfyddyd berfformio i gyd yn ddylanwadau hynod bwysig ar fy ngwaith. At ei gilydd, mae fy chwaeth yn fodern ac mae’n well gen i weithiau o’r 1950au ymlaen. Po fwyaf newydd ag y medra i gael hyd iddynt.

 

7. Allwch chi ddweud wrthon ni am y darn y buoch chi’n gweithio arno gyda George Barton a Siwan Rhys ar gyfer Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds?

Mae’r darn yn ymchwilio i syniad o feichiau dyddiol a’r angen i gydnabod pob diwedd, pa mor fychan bynnag. Dw i wedi dod i sylweddoli y bydd rhywun yn cario pethau hyd at ddiwedd ei ddyddiau oni bai bod rhywun yn gwneud penderfyniad penodol i gau pen y mwdwl arnynt.

Daniel-Wyn Jones – ghosts.

 

8. Beth rydych chi’n edrych ymlaen ato am ailymuno â’r Cynllun y flwyddyn nesaf?

Profi cerddoriaeth fyw, gobeithio. Yn arbennig ar ôl blwyddyn o gael ein hamddifadu. Mae profi gwaith newydd gyda phobl o’r un anian bob amser yn bleser pur. Yn yr un modd â’r cyfle i weithio gyda pherfformwyr ar greu gwaith newydd.