Euchar Gravina

Bob blwyddyn, byddwn yn cynnal Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds i chwe chyfansoddwr newydd. Mae’r cynllun yn cynnig wythnos o ddysgu dwys a chyfle i gael gwaith wedi’i berfformio gan gerddorion blaenllaw.

Roedd eleni ychydig yn wahanol, ond roedd y cyfranogwyr yn dal i fedru cael eu darnau wedi’u recordio gan y ddeuawd biano ac offerynnau taro, Siwan Rhys a George Barton gartref. I’n helpu i ddod i’w nabod ychydig yn well ac i sôn mwy wrthon ni am eu cyfansoddiadau buon ni’n cyfweld â’r cyfranogwyr eleni. Y nesaf yw Euchar Gravina a’i ddarn for piano, vibraphone and pre-recorded sounds:

1. Pryd dechreuoch chi gyfansoddi a beth wnaeth i chi ddilyn y trywydd hwnnw?

Mae fy atgof cyntaf o unrhyw beth oedd yn ymdebygu i ‘gyfansoddi’ yn mynd yn ôl i’r ychydig flynyddoedd cyntaf o ddysgu’r piano. Dw i’n cofio fy nifyrru fy hun drwy’r diflastod o baratoi ar gyfer arholiad drwy ‘olygu’ y darnau roeddwn yn eu dysgu – o ychwanegu nodau i newid y cwmpasrannau, o ailadrodd darnau ro’n i’n eu hoffi i gyfnewid pethau o’r llaw dde i’r llaw chwith.


2. Beth yw’ch profiad cerddorol mwyaf cofiadwy?

Mae ’na dipyn ohonyn nhw! Fel aelod o’r gynulleidfa, byddai’n rhaid i mi ddweud cyngherddau Grisey a Schnittke yng Ngŵyl Salzburg yn ôl yn 2018. Fel perfformiwr, canu gyda Chorws/Cerddorfa Symffoni Llundain ar draws yr Almaen ychydig cyn i’r pandemig wir ein taro’n galed.

 

3. Sut rydych yn gwybod pryd mae cyfansoddiad wedi’i orffen?

Cwestiwn bach anodd yw hwnnw gan yn bur anaml y bydda i’n dueddol o feddwl am ddarn fel un ‘gorffenedig’. Sawl gwaith, pan fydda i’n llwyddo i fynd yn ôl a gwrando neu ddarllen drwy un o’m sgorau, mae wastad rywbeth dw i am ei ailystyried a’i newid. Fel arfer dyna sy’n fy mwrw i mewn i’r darn neu’r prosiect nesaf.

 

4. P’un ai’ch cynulleidfa neu’ch chwaraewyr sydd bennaf yn eich meddwl wrth gyfansoddi?

Dw i’n meddwl am y chwaraewyr yn gyntaf! Yn ddelfrydol, fe’m hysbrydolir gan eu diddordebau perfformio, o debygrwydd penodol i repertoire arbennig neu arddull arbennig o chwarae neu hyd yn oed perfformiwr arall y maent yn ei edmygu sy’n chwarae’r un offeryn. Mae’r gynulleidfa bob amser yn y cefndir hefyd yn yr un modd ag unrhyw gyd-destun lle y byddai’r darn yn cael ei berfformio.

 

5. Wrth gyfansoddi, oes gynnoch chi syniad o stori neu gysyniad rydych am ei fynegi neu ai rhywbeth haniaethol yw e?

Dyw hi byth yr un fath!  Y dyddiau hyn mae gen i fwy o ddiddordeb mewn ‘sŵn’ penodol. Fel ’na dw i’n golygu alaw fer, dilyniant harmonig, gwead neu ddim ond y posibiliadau o ran sain sydd gan yr offerynnau wrth law (yn enwedig os galla i drin hynny’n electronig neu mewn rhyw ffordd arall). Yna bydda i’n dechrau meddwl am ffyrdd o’i drawsnewid yn rhywbeth hirach neu fwy o faint.

 

6. Pa gyfansoddwyr sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar eich cerddoriaeth?

Mae’r rhestr yn rhy hir braidd ac yn mynd yn hirach o hyd!

 

7. Allwch chi ddweud wrthon ni am y darn y buoch chi’n gweithio arno gyda George Barton a Siwan Rhys ar gyfer Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds?

Dechreuodd y darn o gyfres o gordiau a gyfansoddais yr haf blaenorol ar gyfer gwaith i gerddorfa siambr. Mi wnes i eu haildrefnu a’u hanfon at George a Siwan a fu’n ddigon caredig i’w recordio i mi dros y cyfnod clo ar wahanol ffurfiannau. Gan ddefnyddio’r recordiadau, dyma fi wedyn yn adeiladu darn ohonynt oedd yn gofyn i’r chwaraewyr chwarae’r darn ‘newydd’ i’w recordiadau hwythau oedd wedi’u trin. Am wn i, ymgais oedd hwn i oresgyn yr heriau o wireddu darn ar adeg pan nad oedd perfformio’n fyw mewn neuadd gyngerdd draddodiadol yn digwydd!

Euchar Gravina – for piano, vibraphone and pre-recorded sounds

ValeOfGlamorganFestival · Euchar Gravina – for piano, vibraphone and pre-recorded sounds

 

8. Beth rydych chi’n edrych ymlaen ato am ailymuno â’r Cynllun y flwyddyn nesaf?

Cyfansoddi cerddoriaeth i ddechrau! Mae’n gymaint o bleser bod â phrosiectau i edrych ymlaen atynt yn enwedig yn yr amserau braidd yn rhyfedd ac ansicr yma. Ar ben hynny, dw i’n edrych ymlaen yn fawr at (gobeithio) wneud fy ffordd i Gaerdydd, cwrdd â’r cerddorion a chyfansoddwyr eraill ar y cynllun a bod yn rhan o rywbeth sy’n fyw ac yn y cnawd!