Florence Anna Maunders

Bob blwyddyn, byddwn yn cynnal Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds i chwe chyfansoddwr newydd. Mae’r cynllun yn cynnig wythnos o ddysgu dwys a chyfle i gael gwaith wedi’i berfformio gan gerddorion blaenllaw.

Roedd eleni ychydig yn wahanol, ond roedd y cyfranogwyr yn dal i fedru cael eu darnau wedi’u recordio gan y ddeuawd biano ac offerynnau taro, Siwan Rhys a George Barton gartref. I’n helpu i ddod i’w nabod ychydig yn well ac i sôn mwy wrthon ni am eu cyfansoddiadau buon ni’n cyfweld â’r cyfranogwyr eleni. Y cyntaf i’r fei yw Florence Anna Maunders a’i darn Nest/Mound.

1. Pryd dechreuoch chi gyfansoddi a beth wnaeth i chi ddilyn y trywydd hwnnw?

Dechreuais gyfansoddi pan o’n i yn fy arddegau a dw i’n meddwl mai’r peth wnaeth i mi eisiau dod yn gyfansoddwraig oedd y mwynhad o’r broses gyfansoddi ei hun – dychmygu synau newydd ac yna eu cofnodi. Ond wedyn rhoddais y gorau i gyfansoddi am ryw 10 mlynedd a dim ond yn 2018 yr ailgydiais mewn ysgrifennu cerddoriaeth.

2. Beth yw’ch profiad cerddorol mwyaf cofiadwy?

Clywais i Brucker 9 am y tro cyntaf mewn perfformiad byw yn y Proms ac ro’n i’n sefyll yn y rhes flaen. Do’n i erioed wedi clywed rhywbeth fel ’na mor agos o’r blaen a ches i fy nghynhyrfu corff ac enaid.

3. Sut rydych yn gwybod pryd mae cyfansoddiad wedi’i orffen?

Dw i’n tueddu i wybod sut mae darn yn mynd i ddatblygu cyn i mi ei ysgrifennu ac wedyn rywbryd yn ystod y broses, mae’r nodyn olaf yn cael ei roi i lawr ac yn sydyn mae’r gwaith wedi’i orffen. A dweud y gwir, yn bur anaml mai nodyn olaf sydd dan sylw – yn amlach na heb rhywbeth fel cywiro teipo neu ychwanegu nod dynamig coll yw’r eiliad sy’n cau pen y mwdwl.

4. P’un ai’ch cynulleidfa neu’ch chwaraewyr sydd bennaf yn eich meddwl wrth gyfansoddi?

Y chwaraewyr yn bendant. Nhw yw fy “ngwrandawyr cyntaf” a byddant yn clywed y gerddoriaeth yn amlach ac mewn mwy o fanylder o lawer na chynulleidfa a fydd fwy na thebyg yn cael un cyfle yn unig i gymryd y cwbwl i mewn. Hefyd, yn fy mhrofiad i, chwaraewyr ac ensembles o chwaraewyr sy’n comisiynu gwaith gen i, nid cynulleidfaoedd!

5. Wrth gyfansoddi, oes gynnoch chi syniad o stori neu gysyniad rydych am ei fynegi neu ai rhywbeth haniaethol yw e?

Mae llawer o fy ngherddoriaeth yn defnyddio prosesau cerddorol haniaethol i gyfleu syniadau sydd ddim yn rhai cerddorol. Felly ychydig o’r ddau am wn i!

6. Pa gyfansoddwyr sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar eich cerddoriaeth?

O mawredd! Mae yna gymaint ohonyn nhw! Mae llawer o fy nylanwadau cerddorol yn dod o gerddoriaeth y tu allan i’r traddodiad “cyfansoddwr/perfformiwr”, er enghraifft, cerddoriaeth draddodiadol y Dwyrain Canol a cherddoriaeth ddawns electronig gyfoes, ond am wn i, dylwn i gydnabod dyled i Steve Reich a Louis Andreissen yn arbennig.

7. Allwch chi ddweud wrthon ni am y darn y buoch chi’n gweithio arno gyda George Barton a Siwan Rhys ar gyfer Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds?

Cyfansoddais ddarn o’r enw Nest/Mound a ysbrydolir gan dyrrau unionsyth tomenni cawraidd y termitiaid yn Awstralia a fy hoffter mawr o gerddoriaeth ddawns electronig. 

Dyma stomp dawnsio go iawn gydag andros o guriad y bu George a Siwan yn ei chwarae gyda’r holl ymosodoldeb angenrheidiol.

8. Beth rydych chi’n edrych ymlaen ato am ailymuno â’r Cynllun y flwyddyn nesaf?

Dw i wir yn edrych ymlaen at gwrdd â’r cyfansoddwyr eraill a chlywed amrywiaeth syfrdanol o gerddoriaeth newydd a gwahanol. Dw i’n cael llawer o fy syniadau ac ysbrydoliaeth yng nghyngherddau pobl eraill!